จิ้งหรีดทอด

ข้อมูลผลงาน

  171      88
 
Creative Commons License
จิ้งหรีดทอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  จิ้งหรีดทอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   จิ้งหรีดทอด
คำอธิบาย :  นำจิ้งหรีดมาล้างน้ำให้สะอาด เพื่อให้หมดกลิ่นคาว จากนั้นตั้งกระทะใช้ไฟปานกลาง ใส่น้ำมันพืช เมื่อน้ำมันเดือดก็นำแมลงลงไปทอด พอเหลืองสุก ตักแมลงขึ้นแล้วกรองน้ำมันให้สะเด็ด นำมาปรุงรส หรือใส่ใบเตยหั่น เพื่อให้มีกลิ่นหอมน่ากิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.14 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก