มะม่วงหาวมะนาวโห่

ข้อมูลผลงาน

  365      121
 
Creative Commons License
มะม่วงหาวมะนาวโห่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  มะม่วงหาวมะนาวโห่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   มะม่วงหาวมะนาวโห่, มะนาวไม่รู้โห่, มะม่วงไม่รู้หาว
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม ลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม น้ำยางสีขาวใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับ ปลายใบมนโคนใบกลม ผิวใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ผลเดี่ยวรูปรี ผลอ่อนมีสีขาวอมชมพู ผลดิบมีน้ำยาง ผลสุกสีดำ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.60 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก