ทองอุไร

ข้อมูลผลงาน

  358      379
 
หัวเรื่อง :  ทองอุไร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ทองอุไร, พวงอุไร, Yellow Bell, สร้อยทอง
คำอธิบาย :  ดอกช่อกระจะ กลีบเลี้ยงเชื่อมกัน ปลายกลีบแหลม สีเขียว กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีเหลืองสด เกสรเพศผู้ มีจำนวน 4 อัน มีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ นิยมปลูกเป็นเป็นไม้ประดับ เนื่องจากออกดอกตลอดปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.35 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก