เห็ดนางฟ้า

ข้อมูลผลงาน

  405      103
 
Creative Commons License
เห็ดนางฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดนางฟ้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   Mushroom, เห็ด, เห็ดนางฟ้า, เห็ดแขก
คำอธิบาย :  เห็ดเศรษฐกิจ ที่นิยมเพาะขยายพันธุ์เพื่อรับประทาน เนื่องจากเพาะขยายพันธุ์ได้ง่ายและใช้ระยะเวลาสั้น ให้ผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งดอกเห็ดนางฟ้าจะมีเนื้อนุ่ม ก้านดอกสั้น ดอกเห็ดสีขาว ไม่มีวงแหวน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.05 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก