ลักษณะดอกขันทองพยาบาท

ข้อมูลผลงาน

  153      77
 
Creative Commons License
ลักษณะดอกขันทองพยาบาท is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลักษณะดอกขันทองพยาบาท
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   ดอกขันทองพยาบาท
คำอธิบาย :  ลักษณะดอกช่อกระจุก ออกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกมีกลิ่นหอม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (6.17 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก