ลักษณะผลหมีเหม็น

ข้อมูลผลงาน

  126      92
 
Creative Commons License
ลักษณะผลหมีเหม็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลักษณะผลหมีเหม็น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   ลักษณะผลหมีเหม็น
คำอธิบาย :  ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง ทรงกลม เมื่อสุกสีม่วงดำ ก้านผลขนาด 3-6 มิลลิเมตร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.93 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก