มวนแดง

ข้อมูลผลงาน

  329      84
 
หัวเรื่อง :  มวนแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   มวนแดง
คำอธิบาย :  ตัวเต็มวัยยาวประมาณ 15 หัวสีแดง อกสีส้ม พื้นผิว: ตัวเต็มวัยมีเส้นสีขาวพาดตามขางระหว่างอกกับหัว สามเหลี่ยมสันหลังดำ ปีกส่วนแข็งสีส้ม ปีกส่วนบางสีดำและมีจุดดำค่อนข้างกลมบนส่วนแข็งของปีกข้างละจุด หนวดและขาสีดำ ด้านล่างของลำตัวมีสีแดงปนส้ม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (680.78 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก