เห็ดกรวยทองตากู

ข้อมูลผลงาน

  336      86
 
Creative Commons License
เห็ดกรวยทองตากู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดกรวยทองตากู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   เห็ดกรวยทองตากู
คำอธิบาย :  ลักษณะทั่วไป หมวกเห็ดรูปกรวยปากกว้าง สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร มีแถบสีน้ำตาลเป็นวงหลายวง ผิวเรียบเป็นมัน บาง และหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ด้านล่างเต็มไปด้วยรูกลมเล็กๆ สีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นขาวนวล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.34 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก