กระดังงาสงขลา

ข้อมูลผลงาน

  155      90
 
Creative Commons License
กระดังงาสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กระดังงาสงขลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ดอกกระดังงาสงขลา
คำอธิบาย :  ดอกกระดังงา ดอกจะออกเป็นกลุ่มๆ ที่บริเวณปลายกิ่ง ดอกมีสีเขียวแกมเหลืองออกดอกตลอดปี ลักษณะดอกจะมีกลีบดอกยาวเรียว บิดเป็นเกลียวเล็กน้อยและอ่อนนิ่ม จำนวนกลีบดอกประมาณ 15 - 24 กลีบ เรียงตัวเป็นชั้น ชั้นละประมาณ 3 กลีบ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (602.68 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก