ดอกแก้ว

ข้อมูลผลงาน

  132      72
 
หัวเรื่อง :  ดอกแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ดอกแก้ว
คำอธิบาย :  ดอกช่อ ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อละ 2-3 ดอก ก้านดอกยาว 0.5-1.0 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวขนาดเล็ก มี 5 แฉก ติดอยู่ทนจนถึงเป็นผล กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ กว้าง 0.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. รูปรีหรือขอบขนาน ปลายกลีบมนหรือเรียวแหลม บานเวลากลางคืน กลิ่นหอม เกสรเพศผู้มี 10 อัน สั้น 5 อัน ยาว 5 อัน เรียงสลับกันเป็นวง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 ซม. ขณะที่บานเต็มที่กลีบดอกม้วนออกและร่วงง่าย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (547.14 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก