ม้าแห่ลูกแก้ว

ข้อมูลผลงาน

  70      57
 
Creative Commons License
ม้าแห่ลูกแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ม้าแห่ลูกแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ม้าแห่ลูกแก้ว
คำอธิบาย :  ม้าแห่ลูกแก้ว เป็นส่วนหนึ่งในประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.18 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก