วัดเจ็ดยอด

ข้อมูลผลงาน

  216      147
 
Creative Commons License
วัดเจ็ดยอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัดเจ็ดยอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   พระสถูปเจดีย์อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าติโลกราช
คำอธิบาย :  มหาเจดีย์ พระเจ้าติโลกราชโปรดให้สีหโคตรเสนาบดี (หมื่นด้ามพร้าคต) เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อจำลองออกแบบรูปแบบเจดีย์และสัตตมหาสถานเจดีย์ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงมาทรงสร้าง ณ บริเวณวัดนี้โดยมีโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลาง มหาเจดีย์นี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมแปลกพิเศษไปจากแหล่งอื่น ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยปูนปั้นเทพพนมและลวดลายดอกไม้ที่มีความสวยงามวิจิตรพิสดารยิ่งนัก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (4.16 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก