ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อมูลผลงาน

  44      38
 
Creative Commons License
ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำอธิบาย :  การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตรง ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการนำเสนองานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, รูปภาพ, บรรยาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.28 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก