ซุ่มไก่

ข้อมูลผลงาน

  271      149
 
หัวเรื่อง :  ซุ่มไก่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ที่ขังไก่, ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ซุ่มไก่
คำอธิบาย :  ซุ่มไก่ เป็นภูมิปัญญาในการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุ่มไก่ ที่ทนทานแข็งแรง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (355.54 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก