ผ้าไหม

ข้อมูลผลงาน

  276      149
 
หัวเรื่อง :  ผ้าไหม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ของดีชีทวน, ผ้าไหมอุบล, ผ้าไหมชีทวน, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ภูมิปัญญาผ้าไหม, ไหม, ผ้าไหม, ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ผ้าไหมภูมิปัญญาจากชาวบ้านตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (471.72 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก