ต่อ

ข้อมูลผลงาน

  155      105
 
หัวเรื่อง :  ต่อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   รังต่อ, แมลงมีเหล็กใน, แมลง, ต่อ, wasp, Vespa sp.
คำอธิบาย :  ต่อ (Vespa sp.) เป็นแมลง มักอาศัยสร้างรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ กินตัวอ่อนแมลงอื่น ซากสัตว์และดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหาร เหล็กไนของต่อต่างจากผึ้ง ต่อสามารถใช้เหล็กไนได้เรื่อยๆ ในขณะที่ผึ้งใช้เหล็กไนได้เพียงครั้งเดียว ต่อมีประโยชน์ในการช่วยผสมเกสร และเป็นตัวห้ำ(แมลงที่กินแมลงอื่นเป็นอาหาร)
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (412.78 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก