อาหารพื้นบ้าน

ข้อมูลผลงาน

  182      300
 
Creative Commons License
อาหารพื้นบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  อาหารพื้นบ้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผักสดกับน้ำพริก, อาหารพื้นบ้าน, น้ำพริก, น้ำพริกจิ้งหรีด, ผักต้ม, จิ้งหรีดทอด, น้ำพริกพื้นบ้าน, เครื่องเคียงน้ำพริก, ปลาทอด
คำอธิบาย :  
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (353.55 KB)
- File 2 (295.45 KB)
- File 3 (343.58 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก