วัตถุดิบในการทำขนมหน่อไม้

ข้อมูลผลงาน

  790      228
 
Creative Commons License
วัตถุดิบในการทำขนมหน่อไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วัตถุดิบในการทำขนมหน่อไม้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัตถุดิบในการทำขนมหน่อไม้, ขนมหน่อไม้, ขนมไทย
คำอธิบาย :  วัตถุดิบในการทำขนมหน่อไม้ มีดังนี้ 1. หน่อไม้สุก 2. มะพร้าวขูด 3. แป้งข้าวเจ้า 4. แป้งมัน 5. แป้งท้าวยายม่อม 6. น้ำตาลปีป 7. น้ำตาลทราย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (346.78 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก