ขนมพายลูกตาล

ข้อมูลผลงาน

  419      242
 
Creative Commons License
ขนมพายลูกตาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ขนมพายลูกตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ขนมพายลูกตาล, ขนมพาย, ขนมที่ทำจากตาล, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, พาย, ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, ขนมหวาน, ขนม
คำอธิบาย :  ขนมพายลูกตาลเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง จ.สงขลา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาตาลให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือขนมต่างๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (78.39 KB)
- File 2 (358.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก