ลูกตาลลอยแก้ว

ข้อมูลผลงาน

  398      119
 
Creative Commons License
ลูกตาลลอยแก้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ลูกตาลลอยแก้ว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น, ขนมหวาน, ผลิตภัณฑ์จากตาล, ลูกตาลลอยแก้ว, ขนมทำจากตาล, ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คำอธิบาย :  ลูกตาลลอยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง จ.สงขลา โดยมีแนวคิดในการพัฒนาตาลให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือขนมต่างๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (93.39 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก