ขนมพื้นบ้านภาคใต้

ข้อมูลผลงาน

  329      126
 
Creative Commons License
ขนมพื้นบ้านภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ขนมพื้นบ้านภาคใต้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ขนมหวาน, ขนมเจาะหู, ขนมพื้นบ้าน, ขนมข้าวต้ม, ขนมพื้นบ้านภาคใต้, ขนมภาคใต้
คำอธิบาย :  ขนมพื้นบ้านของภาคใต้ โดยคนในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการทำขนมพื้นบ้านนี้ในงานบุญเดือนสิบของภาคใต้ ได้แก่ ขนมเจาะหู ขนมข้าวต้ม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (110.80 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก