ทองอุไร

ข้อมูลผลงาน

  185      98
 
หัวเรื่อง :  ทองอุไร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Yellow trumpet bush, Yellow bells, ไม้พุ่ม, Yellow elder, พืช, สร้อยทอง, พวงอุไร, Tecoma, ไม้ดอก, พืชดอกสีเหลือง, ดอกละคร, Bignoniaceae
คำอธิบาย :  ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก เปลือกลำต้นสีน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบตรงข้าม ใบย่อยรูปหอกหรือรูปไข่ ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อกระจะ กลีบเลี้ยงสีเขียวรูปถ้วย กลีบดอกสีเหลืองคล้ายรูปแตร หลุดร่วงง่าย ดอกออกตลอดปี ผลแก่สีน้ำตาล แห้งแตก เมล็ดแบบ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, กรณีศึกษา, อ้างอิง, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, Poster, บรรยาย, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (407.08 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก