ไลเคน

ข้อมูลผลงาน

  969      213
 
หัวเรื่อง :  ไลเคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไลเคน, ไลเคนบนต้นไม้, lichen, ดัชนีวัดมลพิษทางอากาศ, การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย, การอยู่ร่วมกันของเห็ดราและสาหร่าย, crustose, ไลเคนรูปเปลือก
คำอธิบาย :  ไลเคน (lichen) เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย โดยมีการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยังสามารถใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้ ไลเคนที่เห็นในรูปนี้เป็น ไลเคนรูปเปลือก (crustose) ลักษณะเป็นแผ่นแข็งติดอยู่บนต้นไม้
URL  :   https://th.wikipedia.org/wiki/ไลเคน
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (81.17 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก