เห็ดกินได้

ข้อมูลผลงาน

  272      114
 
Creative Commons License
เห็ดกินได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เห็ดกินได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ด, ดอกเห็ด, mushroom, เห็ดนางฟ้า, Volvariella volvacea, เห็ดขอน, เห็ดกินได้, Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer, เห็ดขอนขาว, Lentinus squarrosulus Mont, เห็ดฟาง
คำอธิบาย :  เห็ดกินได้ (ในรูป) ได้แก่ เห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer) และเห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.)พบได้ทั่วไป ปัจจุบันมีการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย นิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแกง ผัด ทอด หรือยำ เป็นต้น
URL  :   [link 1] http://www.ifarm.in.th/index.php?opti [link 2] http://biodiversity.forest.go.th/index.php?opti [link 3] https://th.wikipedia.org/wiki/เห็ดฟาง
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (130.98 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก