สาละลังกา

ข้อมูลผลงาน

  190      97
 
หัวเรื่อง :  สาละลังกา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Couroupita, Cannonball tree, Sal Tree, ดอกไม้, พืชดอก, ต้นไม้, Sal of India, Lecythidaceae, Sakhuwan, พืช, ไม้ยืนต้น
คำอธิบาย :  เป็นไม้ต้น เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับตามปลายกิ่ง แผ่นใบรูปหอกกลับ ปลายแหลม โคนสอบมน ขอบใบจักตื้น ดอกออกเป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ ออกตามลำต้น ดอกมีสีชมพูอมเหลือง มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้มีจำนวนมาก ผลสีน้ำตาลกลมแข็ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ใบงาน, กิจกรรม และ Labs, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (106.09 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก