ตาล

ข้อมูลผลงาน

  231      109
 
หัวเรื่อง :  ตาล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ท้าง, ตาลใหญ่, ตะนอด, ทอถู, พืช, Borassus, ผลไม้, ขนมตาล, ปาล์ม, Toddy plam, ปอเก๊าะตา, ไม้ต้น, Lontar palm, Brab palm, ลูกตาลโตนด, ถาล, ทะเนาด์, ตาลโตนด, โหนด, Fan palm, Palmyra palm
คำอธิบาย :  ลักษณะ: ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 18- 25 เมตร ลำต้นกลม ตรง เปลือกขรุขระ ใบมีสีเขียวเข้ม ก้านใบยาวประมาณ 1-2 เมตร ใบรูปพัด ขนาดใหญ่ ดอกออกเป็นช่อ ดอกแยกเพศแยกต้น ช่อดอกตัวผู้เรียก “งวงตาล” ส่วนช่อดอกตัวเมีย เรียก “ปลีตาล” หรือบางที่เรียก งวงตาล ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่ มีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ผิวเป็นมัน ประโยชน์: -ลำต้น ใช้เป็นเชื้อเพลิง, ทำเสาบ้านเรือน, ที่เกาะของหอยนางรม, โต๊ะ, เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น - ใบ นำมาทำของเล่นเด็ก เช่น กังหันลม, สานเป็นตะกร้อ, ปลาตะเพียน สานเป็นของใช้ เช่น หมวก, ภาชนะใส่สิ่งของ หรือทำถาดอาหาร -ผล นำมาทำเป็นขนมได้หลากหลาย เช่น ขนมไข่ปลา, ขนมตาล เป็นต้น
URL  :   http://puechkaset.com/ตาลโตนด/
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (445.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก