เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย

ข้อมูลผลงาน

  405      116
 
Creative Commons License
เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องถ้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พอร์ซเลน, ชาม, เครื่องกระเบื้อง, เซรามิก, เครื่องถ้วยลายคราม, เครื่องถ้วย, ภาชนะ, ของโบราณ, porcelain, เครื่องกระเบื้องจีน, เครื่องปั้นดินเผา, ceramic, ถ้วย, เครื่องกระเบื้องเคลือบ, ของเก่า, antiquities, ศิลปะ
คำอธิบาย :  เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่เกิดจากการนำดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนำไปเผาไฟในเตาเผาให้เนื้อดินสุกเพื่อให้มีความแข็ง คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “เซรามิก” (ceramic) ซึ่งหมายถึง ดินเผา ต่อมาได้มีการนำดินอื่นนอกจากดินเหนียวสีดำมาใช้ในการปั้นด้วย เพื่อให้เนื้อดินมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ดินขาว เคโอลิน (kaolin) และแร่ฟันม้าหรือเฟลด์สปาร์ (feldspar) เเบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ \n1) เครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อดิน หรือ เครื่องดินเผา เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า เอิร์ทเทินแวร์ (earthenware) เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งนำดินที่ปั้นแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ ๘๐๐–๑,๑๕๐ องศาเซลเซียส การเผาในอุณหภูมิไม่สูงมากทำให้เนื้อดินไม่แข็งแกร่ง เปราะหักได้ง่ายและซึมน้ำ เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ไม่มีการเคลือบ เป็นเนื้อดินล้วน ๆ มีสีแดงหรือสีน้ำตาลแดง \n2) เครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อหิน หรือ เครื่องถ้วยหิน เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า สโตนแวร์ (stoneware) เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งนำดินที่ปั้นแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ ๑,๒๐๐ – ๑,๓๐๐ องศาเซลเซียส ความร้อนค่อนข้างสูงทำให้เนื้อดินมีความแข็งแกร่ง ไม่ซึมน้ำ เนื้อดินมีสีเทาหรือสีน้ำตาล หลังจากเผาแล้วอาจนำไปเคลือบผิวหรือไม่เคลือบก็ได้ หากเคลือบต้องนำกลับมาเผาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้น้ำเคลือบละลายติดแน่นอยู่บนผิวของภาชนะเป็นเนื้อเดียวกัน การเคลือบผิวดินเผาด้วยน้ำเคลือบ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า เกลซ (glaze)\n3) เครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อกระเบื้อง เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า พอร์ซเลน (porcelain) เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งนำดินที่ปั้นแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ ๑,๓๐๐–๑,๕๐๐ องศาเซลเซียส เนื้อดินมีความแข็งแกร่งมากเป็นพิเศษ หากมีความบางและโปร่งแสง เมื่อเคาะมีเสียงดังกังวาน นักวิชาการบางคนเรียกว่า เครื่องถ้วยเปลือกไข่ ซึ่งถือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดีมากและมีราคาแพง เครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อกระเบื้องนี้ต้องนำดินเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนมากเป็นดินขาวเคโอลินมาปั้น เมื่อเผาแล้วเนื้อดินจะเป็นสีขาว หลังจากนั้นจึงนำไปเคลือบให้เป็นสีและลวดลายต่างๆ ตามที่ต้องการ \n\nเครื่องถ้วย เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ประเทศต่างๆ รับเอาวิธีการทำมาจากจีน เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดที่มีเนื้อแข็งแกร่งและนำไปเคลือบให้ผิวมันเป็นเงางาม ทำเป็นภาชนะต่างๆ ไทยเรียกเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ว่า เครื่องถ้วย ในภาษาอังกฤษมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับเครื่องถ้วยว่า ไชน่าแวร์ (chinaware) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ไชน่า (china) แปลตามศัพท์ว่า “ของที่ทำขึ้นในประเทศจีน” ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยที่ชาวยุโรปเดินเรือมาค้าขายกับจีนในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ นั้น สินค้าจีนที่สำคัญซึ่งส่งไปขายในทวีปยุโรปอย่างหนึ่ง คือ ถ้วยชามทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว ซึ่งเป็นต้นแบบให้ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสนำไปพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องถ้วยของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย โดยเครื่องถ้วยของจีนซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มี ๓ ชนิด คือ เครื่องถ้วยเบญจรงค์ เครื่องถ้วยลายน้ำทอง และ เครื่องถ้วยลายคราม
URL  :   http://www.sookjai.com/index.php?topic=56688.0
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (349.69 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก