ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ข้อมูลผลงาน

  1119      146
 
Creative Commons License
ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, ใบงานที่ 2, ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น, การประกอบอาชีพ
คำอธิบาย :  ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพของแต่ละหมู่บ้านในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้นๆ
URL  :   http://www.rspg.or.th/domestic/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, ใบงาน