ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ข้อมูลผลงาน

  1265      285
 
Creative Commons License
ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้อมูลภูมิปัญญา, ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น, ใบงานที่ 8, ภูมิปัญญาในท้องถิ่น, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
คำอธิบาย :  ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในแต่ละหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนั้นๆ
URL  :   http://www.rspg.or.th/domestic/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด