วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 1 ตามรอยเท้าพ่อ

ข้อมูลผลงาน

  463      114
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 1 ตามรอยเท้าพ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 1 ตามรอยเท้าพ่อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   เฉลิมพระเกียรติ, อพ.สธ., การสร้างจิตสำนึก, อำเภอท่ายาง, 60 พรรษา, วีดิทัศน์, ที่อยู่อาศัย, การเรียนรู้, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พันธุ์ไม้, ยารักษาโรค, การใช้ประโยชน์, ตามรอยเท้าพ่อ, พระราชกรณียกิจ, เครื่องนุ่งห่ม, จังหวัดเพชรบุรี, ยางนา, พัฒนา, ตอนที่ 1, ป่าไม้สาธิต, อนุรักษ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, อาหาร, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 1 ตามรอยเท้าพ่อ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, VDO Clip, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (121.18 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก