วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 2 ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ

ข้อมูลผลงาน

  236      74
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 2 ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 2 ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ทรัพยากรธรรมชาติ, เยาวชน, การบุกรุก, ทรัพยากรกายภาพ, ตอนที่ 2, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รวบรวม, เฉลิมพระเกียรติ, เศรษฐกิจพอเพียง, อพ.สธ., การสร้างจิตสำนึก, การอนุรักษ์, ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ, 60 พรรษา, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, วีดิทัศน์, ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา, สำรวจ, การจัดการทรัพยากร, การทำลาย, ทรัพยากรชีวภาพ, ท้องถิ่น, การพัฒนาคน
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 2 ฐานทรัพยากรท้องถิ่นคือฐานประเทศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (100.65 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก