วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 6 ปกปักเพื่อรักษา

ข้อมูลผลงาน

  248      111
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 6 ปกปักเพื่อรักษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 6 ปกปักเพื่อรักษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช, ปกปักเพื่อรักษา, จังหวัดเชียงราย, ตอนที่ 6, 60 พรรษา, รหัสประจำต้น, อพ.สธ., เกาะแสมสาร, จังหวัดชลบุรี, กรมวิชาการเกษตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง, วีดิทัศน์, กองบัญชาการกองทัพไทย, ทำขอบเขต, เฉลิมพระเกียรติ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เขื่อน, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำรวจ, กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา, กิจกรรมที่ 1, จังหวัดกาญจนบุรี, เขาวังเขมร, ทรัพยากรกายภาพ, รหัสพิกัด, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ทรัพยากรชีวภาพ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 6 เรื่อง ปกปักเพื่อรักษา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip