วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 7 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข้อมูลผลงาน

  258      106
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 7 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 7 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   พันธุกรรมพืช, ปลูกรักษา, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ตอนที่ 7, แปลงทดลอง, สรีรวิทยา, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, โภชนาการ, เก็บรวบรวม, กิจกรรมที่ 4, อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, การเจริญเติบโต, ห้องปฏิบัติการ, ทรัพยากร, สัณฐานวิทยา, วีดิทัศน์, องค์ประกอบ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ธนาคารพืชพรรณ, เฉลิมพระเกียรติ, สภาพธรรมชาติ, รงควัตถุ, การปลูกเลี้ยง, ประเมิน, ดีเอ็นเอ, กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช, อพ.สธ., 60 พรรษา, สำรวจ, การขยายพันธุ์, การเขตกรรม, ชีววิทยา, ชีวโมเลกุล
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 7 เรื่อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, กรณีศึกษา, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (85.66 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก