วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 9 พัฒนาเพื่ออนาคต

ข้อมูลผลงาน

  238      92
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 9 พัฒนาเพื่ออนาคต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 9 พัฒนาเพื่ออนาคต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   การผสมข้ามสายพันธุ์, หว้า, วิเคราะห์, มะเกี๋ยง, 60 พรรษา, กิจกรรมที่ 6, พัฒนาเพื่ออนาคต, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ชมพู่มะเหมี่ยว, เฉลิมพระเกียรติ, อพ.สธ., การผสมพันธุ์พืช, กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช, คัดเลือก, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, วีดิทัศน์, เกษตรกรรม, การผสมเกสร, การขยายพันธุ์, ตอนที่ 9
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 9 เรื่อง พัฒนาเพื่ออนาคต
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, คลิปเสียง