วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 11 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล

ข้อมูลผลงาน

  258      96
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 11 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 11 จากยอดเขาถึงใต้ทะเล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ความหลากหลาย, จังหวัดชลบุรี, ป่าละเมาะ, ไม้เบิกนำ, สังคมพืชหน้าผา, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ต้นแสมสาร, เฉลิมพระเกียรติ, ป่าชายหาด, สังคมพืช, พลอง, พืช, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, เกาะแสมสาร, วีดิทัศน์, 60 พรรษา, พรรณไม้เด่น, ป่าดิบแล้ง, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ, สัตว์, อำเภอสัตหีบ, จากยอดเขาถึงใต้ทะเล, ตอนที่ 11, เกาะ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อพ.สธ., ป่าใสอ่อน, ทะเลไทย, ชายหาด, ป่าเหล่า, ป่าชายเลน, เกาะข้างเคียง, อ่าวไทย
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 11 เรื่อง จากยอดเขาถึงใต้ทะเล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip, กรณีศึกษา, คลิปเสียง

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (99.28 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก