วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 13 ถอดรหัสพันธุกรรมพืช

ข้อมูลผลงาน

  394      121
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 13 ถอดรหัสพันธุกรรมพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 13 ถอดรหัสพันธุกรรมพืช
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ปรับปรุงพันธุ์, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, สิทธิบัตร, พืชท้องถิ่น, สวนจิตรลดา, อพ.สธ., ธนาคารพืชพรรณ, วีดิทัศน์, ความมั่นคง, ถอดรหัสพันธุกรรมพืช, ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, fingerprint, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จำแนกพืช, ทรัพยากร, เฉลิมพระเกียรติ, พันธุกรรม, ตอนที่ 13, DNA, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ, 60 พรรษา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 13 เรื่อง ถอดรหัสพันธุกรรมพืช
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, กรณีศึกษา