วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 16 ค้นหาเพื่อรู้จัก

ข้อมูลผลงาน

  159      77
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 16 ค้นหาเพื่อรู้จัก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 16 ค้นหาเพื่อรู้จัก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ค้นหาเพื่อรู้จัก, เฉลิมพระเกียรติ, การเปลี่ยนแปลง, กองทัพเรือ, ทรัพยากรชีวภาพ, เกาะแสมสาร, นิเวศวิทยา, ทะเลไทย, รวบรวม, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, 60 พรรษา, ความหลากหลาย, เกาะ, จังหวัดชลบุรี, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ, ตอนที่ 16, ยอดเขาถึงใต้ทะเล, วีดิทัศน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สำรวจ, อ่าวไทย, การนำไปใช้ประโยชน์, อพ.สธ., ทรัพยากรกายภาพ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อำเภอสัตหีบ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 16 เรื่อง ค้นหาเพื่อรู้จัก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปเสียง