วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 20 สร้างจิตสำนึกด้วยงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อมูลผลงาน

  226      85
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 20 สร้างจิตสำนึกด้วยงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 20 สร้างจิตสำนึกด้วยงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   กิจกรรมที่ 7, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา, เยาวชน, การรายงานผลการเรียนรู้, ตอนที่ 20, ธรรมชาติแห่งชีวิต, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, วีดิทัศน์, การนำพืชพรรณไม้เข้าปลูกเพิ่ม, การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, วงจรชีวิต, 60 พรรษา, สื่อการเรียนการสอน, ประโยชน์แท้แก่มหาชน, เฉลิมพระเกียรติ, การทำป้ายข้อมูลพรรณไม้, กลุ่มสาระการเรียนรู้, นักเรียน, การเรียนรู้, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, นักศึกษา, อพ.สธ., สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 20 เรื่อง สร้างจิตสำนึกด้วยงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, กรณีศึกษา, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (75.05 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก