วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ข้อมูลผลงาน

  159      85
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   อาคารอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก, ข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น, อบรม, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น, จังหวัดชลบุรี, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น, อพ.สธ., พืชอาหาร, ข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, เศรษฐกิจพอเพียง, ชุมชน, ตำบลหนองโรง, 60 พรรษา, ข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น, ข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น, วีดิทัศน์, ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น, เฉลิมพระเกียรติ, สำรวจ, จังหวัดกาญจนบุรี, ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น, ตอนที่ 23, ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, ใบงาน, ยารักษาโรค, อำเภอพนมทวน, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ป่าชุมชนบ้านห้วยสามัคคี
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 23 เรื่อง ร่วมใจรักษ์ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip