วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 24 อยู่อย่างยั่งยืน บนผืนดินไทย

ข้อมูลผลงาน

  102      51
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 24 อยู่อย่างยั่งยืน บนผืนดินไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 24 อยู่อย่างยั่งยืน บนผืนดินไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ, หน่วยผลิตชาอินทรีย์, 60 พรรษา, สร้างจิตสำนึก, หน่วยผลิตปุ๋ยชีวภาพ, เพาะชำกล้าไม้, วีดิทัศน์, คลองไผ่, ขยายพันธุ์, เฉลิมพระเกียรติ, อยู่อย่างยั่งยืน บนผืนดินไทย, พรรณไม้ย้อมสี, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทรัพยากรท้องถิ่น, จังหวัดนครราชสีมา, เรียนรู้, ภูมิปัญญา, ปลูกรักษา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, เศรษฐกิจพอเพียง, ตอนที่ 24, อนุรักษ์, อพ.สธ., พัฒนา, การรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดิน, อำเภอสีคิ้ว
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 24 เรื่อง อยู่อย่างยั่งยืน บนผืนดินไทย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปเสียง, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว