วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 25 ไม้ย้อมสีที่คลองไผ่

ข้อมูลผลงาน

  196      80
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 25 ไม้ย้อมสีที่คลองไผ่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 25 ไม้ย้อมสีที่คลองไผ่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   60 พรรษา, สีย้อม, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อำเภอสีคิ้ว, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, การย้อมผ้า, ภูมิปัญญา, การใช้ประโยชน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เฉลิมพระเกียรติ, วีดิทัศน์, คลองไผ่, ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช, สีธรรมชาติ, ไม้ย้อมสีที่คลองไผ่, อพ.สธ., หยาดป่า, ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ, ตอนที่ 25, จังหวัดนครราชสีมา, ผ้าไหม
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 25 เรื่อง ไม้ย้อมสีที่คลองไผ่
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว