วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 26 จากหินสู่ดินและชีวิต

ข้อมูลผลงาน

  268      82
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 26 จากหินสู่ดินและชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 26 จากหินสู่ดินและชีวิต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   เกาะแสมสาร, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ทรัพยากรกายภาพ, กองทัพเรือ, เฉลิมพระเกียรติ, ดินเหนียว, แสม, ดิน, ธาตุอาหาร, วีดิทัศน์, ที่หลบภัย, สิ่งมีชีวิต, จากหินสู่ดินและชีวิต, อพ.สธ., แม่น้ำ, แหล่งอาหาร, อำเภอสัตหีบ, น้ำ, ตอนที่ 26, ป่าชายเลน, แร่ธาตุ, ลม, 60 พรรษา, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ปากแม่น้ำ, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย, กรวด, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทรายแป้ง, ธรณีวิทยา, จังหวัดชลบุรี, โกงกาง, หิน, รากอากาศ, ทราย
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 26 เรื่อง จากหินสู่ดินและชีวิต
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (96.20 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก