วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 28 พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต

ข้อมูลผลงาน

  219      75
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 28 พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 28 พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   จังหวัดชลบุรี, หิน, จากยอดเขาถึงใต้ทะเล, พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต, เกาะแสมสาร, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ป่าชายเลน, กองทัพเรือ, ตอนที่ 28, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, อาคารเทิดพระเกียรติมหาราช, ชายฝั่ง, อพ.สธ., พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย, อาคารปวงปราชญ์ร่วมรวมใจ, อำเภอสัตหีบ, ระบบนิเวศ, ชีวิต, เฉลิมพระเกียรติ, อาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย, 60 พรรษา, ดิน, วีดิทัศน์, ความมหัศจรรย์แห่งชีวิต, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ความหลากหลายทางชีวภาพ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 28 เรื่อง พิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (76.83 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก