วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 36 อัญมณีแห่งท้องทะเล

ข้อมูลผลงาน

  299      80
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 36 อัญมณีแห่งท้องทะเล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 36 อัญมณีแห่งท้องทะเล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ทะเล, ตอนที่ 36, สกัดสาร, กัลปังหา, ยารักษาโรค, เพรียงหัวหอม, การใช้ประโยชน์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, เฉลิมพระเกียรติ, ตะกอนแขวนลอย, อัญมณีแห่งท้องทะเล, การเพาะเลี้ยง, ทากเปลือย, การสกัดสาร, สัตว์ทะเล, เก็บรวบรวม, ความหลากหลาย, พฤติกรรมการกินอาหาร, ระบบนิเวศ, เภสัชกรรม, สารทุติยภูมิ, ฟองน้ำ, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ., การกระจายพันธุ์, ปะการัง, สำรวจ, กระแสน้ำ, การขยายพันธุ์, วีดิทัศน์, 60 พรรษา, ชีววิทยา, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, การอนุรักษ์, สรีรวิทยา, การสืบพันธุ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อพ.สธ., การแพทย์, สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 36 เรื่อง อัญมณีแห่งท้องทะเล
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (99.95 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก