วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 43 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  281      116
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 43 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 43 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, พืชศึกษา, อพ.สธ., เฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, ผ้าทอพื้นเมือง, ตอนที่ 43, ม๊อคเทล, ชุมชน, 60 พรรษา, จิตสำนึก, พิซซ่า, กิจกรรมที่ 7, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, จังหวัดอุดรธานี, บูรณาการการเรียนการสอน, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี, วีดิทัศน์, ต้นผักชีช้าง, รากสามสิบ, เรียนรู้, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, ชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 43 เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (82.37 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก