วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 45 พืชสมุนไพร

ข้อมูลผลงาน

  324      102
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 45 พืชสมุนไพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 45 พืชสมุนไพร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   ตอนที่ 45, ภูมิปัญญา, นักวิจัย, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, พัฒนา, ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา, เครือข่ายชุมชน, ฐานข้อมูล, พืชสมุนไพร, วัฒนธรรม, แปรรูปสมุนไพร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, อนุรักษ์, จังหวัดอำนาจเจริญ, หมอพื้นบ้าน, มหาวิทยาลัยมหิดล, อนุรักษ์พันธุ์พืช, ผลิตภัณฑ์, อพ.สธ., การแพทย์แผนโบราณ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, วีดิทัศน์, เฉลิมพระเกียรติ, จารึกใบลาน, ตำรับยาสมุนไพร, 60 พรรษา, สำรวจ, อำเภอพนา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 45 เรื่อง พืชสมุนไพร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (86.99 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก