วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 54 ทรัพย์สินถิ่นเปือ

ข้อมูลผลงาน

  274      111
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 54 ทรัพย์สินถิ่นเปือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 54 ทรัพย์สินถิ่นเปือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   พืชหายาก, อพ.สธ., ปัญหาสิ่งแวดล้อม, วีดิทัศน์, สำรวจ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, ทรัพย์สินถิ่นเปือ, ฟื้นฟู, เกษตรกรรม, ปุ๋ยหมัก, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เยาวชน, เฉลิมพระเกียรติ, ขยายพันธุ์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ, อำเภอเชียงกลาง, จังหวัดน่าน, ปลูกรักษา, ต้นน้ำ, ป่าปกปัก, ตอนที่ 54, นักสืบสายน้ำ, ตำบลเปือ, พันธุกรรมพืช, ป่า, พืชสมุนไพร, วัฒนธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ, อุดมสมบูรณ์, รวบรวม, ป่าธรรมชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น, อนุรักษ์และใช้ประโยชน์, แปรรูป, 60 พรรษา
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 54 เรื่อง ทรัพย์สินถิ่นเปือ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, VDO Clip, คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว