วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 56 แย้ลงรู

ข้อมูลผลงาน

  200      79
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 56 แย้ลงรู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 56 แย้ลงรู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สภาพแวดล้อม, จังหวัดชลบุรี, ปลวก, หยุดรบกวน, ขยายพันธุ์, ผีเสื้อ, อนุรักษ์พันธุกรรม, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ., หยุดล่า, สำรวจ, อาหาร, ชีววิทยา, ระบบนิเวศ, วีดิทัศน์, มด, อนุกรมวิธาน, สืบพันธุ์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แมลง, อุณหภูมิ, เผาผลาญ, 60 พรรษา, ดินร่วนปนทราย, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, วัชพืช, สัตว์เลื้อยคลาน, แย้, เกาะแสมสาร, อพ.สธ., โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, อำเภอสัตหีบ, สัตว์เลือดเย็น, การเพิ่มจำนวน, เพาะเลี้ยง, ตอนที่ 56, แย้ลงรู, ประชากรแย้, เฉลิมพระเกียรติ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 56 เรื่อง แย้ลงรู
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (91.24 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก