วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 57 แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลผลงาน

  222      75
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 57 แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 57 แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี, ระบบนิเวศป่าไม้, ความสัมพันธ์, คุณประโยชน์, ระบบนิเวศแนวปะการัง, ทรัพยากรใต้ท้องทะเล, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ตอนที่ 57, กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, สิ่งมีชีวิต, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ, บุคคลทั่วไป, ทรัพยากรธรรมชาติ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เยาวชน, วิเคราะห์, กิจกรรมค่ายเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ, เฉลิมพระเกียรติ, 60 พรรษา, เหตุและผล, แหล่งศึกษา, ความหลากหลายชีวภาพ, กิจกรรมที่ 7, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, เกาะแสมสาร, อพ.สธ., แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้, คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ., พันธุ์ไม้ป่าชายเลน, สิ่งแวดล้อม, ดำน้ำ, สำรวจพืชพรรณ, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, สังเกต, วีดิทัศน์, กองเรือยุทธการ
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 57 เรื่อง แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, VDO Clip, คลิปเสียง, ภาพเคลื่อนไหว