วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 39 การเตรียมคนสู่การรักษ์ทรัพยากร

ข้อมูลผลงาน

  418      134
 
Creative Commons License
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 39 การเตรียมคนสู่การรักษ์ทรัพยากร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 39 การเตรียมคนสู่การรักษ์ทรัพยากร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24
คำสำคัญ :   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, 60 พรรษา, จังหวัดนครราชสีมา, การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, นักอนุรักษ์, การพัฒนา, วีดิทัศน์, ทรัพยากร, ครู, กิจกรรมที่ 7, การบูรณาการ, การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น, เขื่อนลำตะคอง, อำเภอสีคิ้ว, ความรู้, ตอนที่ 39, เฉลิมพระเกียรติ, เจ้าฟ้านักอนุรักษ์, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, อาจารย์, ศูนย์ฝึกอบรม, กายภาพ, ผู้บริหาร, การปฏิบัติการ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ชีวภาพ, ตำบลคลองไผ่, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การเตรียมคนสู่การรักษ์ทรัพยากร, วัฒนธรรม, การอบรม
คำอธิบาย :  วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ตอนที่ 39 เรื่อง การเตรียมคนสู่การรักษ์ทรัพยากร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปเสียง, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (80.54 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก